פיננסים - קרנות וקופות גמל


קרן השתלמות לשכירים
העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הנו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.


קרן השתלמות לעצמאים
לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או ממשלח יד. העמית זכאי לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.
קרן השתלמות